תנאי שימוש באתר אקרשטיין  משתמשים יקרים,בעצם כניסתכם לאתר זה (http://ackerstein.co.il) ("האתר"), בעיון בתוכן המופיע בו, בשימוש בכלים הנמצאים בו או באמצעות ביצוע כל שימוש אחר מכל סוג שהוא באתר, אתם מקבלים על עצמכם ומסכימים לתנאים המפורטים כאן וליתר התנאים המפורטים בכל עמוד רלוונטי באתר, לפי העניין (יחד "תנאי השימוש") והם יחולו כהסכם מחייב ביניכם לבין אקרשטיין תעשיות בע"מ. אם אינכם מסכימים עם דבר מהאמור בתנאי השימוש מכל סיבה שהיא, אנא הימנעו מביצוע כל שימוש באתר.בכל שאלה או הבהרה ביחס לתנאי השימוש או לגבי כל נושא אחר, הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכתובת הדוא"ל info@ackerstein.co.il.כללי: הגדרות. במסמך זה: "החברה" אקרשטיין תעשיות בע"מ לרבות כל חברה שלובה וקשורה וכן כל בעליה, עובדיה, מנהליה, סוכניה, שליחיה וכל נציג אחר מטעמה, ככל שהדבר רלוונטי. "אתם" או "משתמש" - כל אדם ו/או גוף אחר העושה שימוש מכל סוג באתר, לרבות באמצעות עובדים או צד שלישי אחר הפועל מטעמו. כל האמור בתנאי השימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה. כל האמור בלשון יחיד מתייחס גם לרבים, הכל לפי הקשר הדברים ובשינויים המחויבים. כותרות הסעיפים בתנאי השימוש נועדו לנוחיות המשתמשים בלבד ולא ישמשו לפרשנות התנאים או לכל מטרה אחרת. פעילות האתר ופעילות המשתמשים:שינוי מבנה האתר ותכניו. החברה עשויה ורשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו ואת היקפם וזמינותם של המוצרים המוצגים בו בלא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מוצרים, גוונים ומידות המוצגים באתר משתנים מעת לעת ועל המשתמש לבדוק זמינות עדכנית עבורם. לבדיקה כאמור ניתן לפנות אל החברה בטלפון: [099596666] או בכתובת דוא"ל [info@ackerstein.co.il.].  דרך ההתנהגות באתר. על פעולותיכם באתר להיות בהתאם לתנאי השימוש ובהתאם לדין. שימוש אסור. חל איסור מוחלט לעשות שימוש באתר או בתכניו:באופן או למטרות שאינן חוקיות, המעודד פעילויות שאינן חוקיות, היוצר תרמית או העלול לגרום נזק, טרדה, הטעיה או פגיעה אחרת בצד שלישי כלשהו;באופן גזעני, מסית, אלים, מפלה, בוטה, או שנוי במחלוקת בצורה אחרת או שיש בו כדי לפגוע, להפריע או להטריד אחרים או תוך הוצאת לשון הרע.באופן העלול לגרום להפרת זכויות של החברה, של משתמש באתר או של צד שלישי כלשהו (בין אם זכויות חוזיות או קנייניות), לרבות הזכות לפרטיות, סימן מסחר (רשום או שאינו רשום), זכות יוצרים, זכויות קניין רוחני אחרות, או כל זכות אחרת;באופן מסחרי או לפרסום או קידום מכירות או מוצרים או שירותים, לרבות שידול לקשר עם לקוחות, עסקים או אתרים מתחרים (או שעלולים להתחרות) באתר או בחברה; באופן העלול להטיל אחריות משפטית על החברה, להפריע להתנהלותו התקינה של האתר, לפגוע בדרך כלשהי במוניטין, באובייקטיביות או באמינות של האתר או החברה, לפגוע בחוויית המשתמש באתר, לרבות פגיעה בדרך כלשהי בהנאתם של המשתמשים באתר (לדוגמא בלבד באמצעות התקפות מניעת שירות (DoS) וכד'); באמצעות התחזות לאדם ו/או גוף שאינו אתם; בקשר עם החדרת קוד מחשב, תוכנה או יישום הכוללים וירוס, תוכנות ריגול (spy ware) ותוכנות עוינות אחרות (דוגמת סוס טרויאני, תולעים, ויישומים מזיקים אחרים), בין אם לאתר ו/או לשרתים ו/או למחשבי החברה או האתר; בקשר עם הפעלת טכנולוגיה ו/או תוכנה (לדוגמא "רובוט") לסריקת האתר ו/או אחזור ו/או כריית מידע ו/או יצירת אינדקס מהמידע המצוי בו; בקשר עם שימוש ו/או יצירת גישה לכל תוכן שבאופן רגיל היה מצריך סיסמה או תשלום על מנת לראותו, לעיין בו או להורידו; או על מנת לנתב, לספק קישור, להעביר או לאחסן כל חומר שיש בו משום הפרת זכויות יוצרים, סימני מסחר או כל קניין רוחני אחר של צד שלישי וכן כל חוק ו/או הסכם. זכויות קניין רוחני: הזכויות באתר ובתכניו. כל הזכויות, לרבות כל זכויות הקניין והקניין הרוחני (כגון זכויות היוצרים, סימני מסחר וכדומה) באתר עצמו, בעיצובו, בלוגו, בשם ובכל יצירה המופיעה בו, בכל מידע, נתונים, תוכנה, קוד, קובץ, תמונה, מאגר נתונים וכל תוכן אחר (בין אם בטקסט, בגרפיקה או בכל דרך אחרת) הנמצא או הקשור באתר ("תוכן"), שייכות לחברה בלבד או לצד שלישי שהתיר את השימוש בתוכן וסיפק אותו. איסור על שימוש בתכני האתר. חל איסור מוחלט לערוך כל שינוי, להעתיק, לשכפל, לפרסם, למסחר, ליצור עבודה נגזרת, למכור, להעביר, להפיץ, לשדר, להציג, להעמיד לרשות הציבור, ליצור קישור ולבצע כל פעולה אחרת בתוכן שבאתר, בתוצריו ו/או בעיצובו של האתר, אלא אם ניתנה הרשאה מפורשת מן החברה מראש ובכתב לכך. כמו כן (גם במקרה בו החוק מתיר שימוש כזה או אחר) חל איסור לפגוע בדרך כלשהי בקרדיט המופיע באתר, בהודעות, אזהרות ו/או כל סימון אחר המופיע ליד התכנים באתר, דוגמת ©, "כל הזכויות שמורות" וכדומה והחברה עומדת על זכותה לקבל כל קרדיט. אחריותכם, והגבלת אחריות החברה: אחריות המשתמשים לכל שימוש באתר. מובהר לכם שהשימוש באתר הוא על אחריותכם הבלעדית. תכני האתר ומוצרי החברה. התוכן ניתן "כמות שהוא" ובלא כל מצג ואחריות. התוכן באתר אינו מקים ולא יקים לחברה אחריות כלשהי. האתר וכל התוכן הכלול בו או מוצג במסגרתו מוצגים ומוקנים למשתמשים כמות שהם ("AS IS"), בלא כל אחריות או התחייבות שהיא. התוכן הכלול באתר הינו לשם הדגמה ולצרכים פרסומיים בלבד, הוא איננו מחייב ואינו מהווה חוות דעת מחייבת שניתן לסמוך עליה. החברה אינה מעניקה התחייבות מפורשת או משתמעת כלשהיא, ואינה מעניקה כל מצג, בין מפורש ובין משתמע לגבי התאמת האתר, התוכן, המוצרים, גווני המוצרים או השירותים המוצגים בו לצרכי המשתמשים, לאיכותם, לעדכניותם, לשלמותם, לנכונותם, ולגבי אמינותם, זמינותם, תקינותם או מסחריותם (Merchantability) של כל הפריטים האמורים לעיל, דיוקם, התאמתם למוצרים המיוצרים ולכל אי התאמה או טעות אחרת שתיכלל בהם, לרבות היותם חוקיים, היותם נקיים מזכויות צד שלישי כלשהוא וכן על היותם נקיים מכל וירוס או תוכנה עוינת אחרת. כל הכלול במידע ובתוכן הנ"ל בכל הקשור לתכנון, לביצוע, או לאופן השימוש במוצרים הינו בגדר מידע כללי בלתי מחייב ואינו מהווה הצעה ו/או המלצה ו/או פרטים סופיים או בדוקים לתכנון ו/או לביצוע. על המשתמש לבדוק את התוכן לגופם של דברים באופן אקטיבי ולא לבסס כל החלטה על האתר או התוכן המוצג בו. לפני קבלת החלטה כלשהי הנוגעת לשירותים, מוצרים או פריטים אחרים המתוארים באתר, על כל משתמש מוטלת החובה לבדוק את נכונות, התאמת ועדכניות האתר, המידע, התוכן, השירות והמוצרים לצרכיו. על המשתמש במוצרים לקבל, טרם השימוש והביצוע, ייעוץ והנחיות סופיות מיועציו כגון המהנדס, מהנדס קונסטרוקציה, המתכנן, המפקח וכל יועץ אחר. אחריות המשתמשים. אתם האחראים הבלעדיים לכל אינטראקציה עם המתקינים של מוצרי החברה השונים המופיעים באתר. אתם משחררים בזאת במפורש ובאופן בלתי חוזר (שאינו ניתן לביטול) את החברה מכל תביעה, דרישה, חבות ו/או הוצאה אחרת הקשורים לכל פעולה של המתקינים, לרבות כשל של המתקינים לפעול בהתאם לכל דין. הגבלת אחריות החברה. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, הוצאה או ותוצאה העלולים להיגרם למשתמש או לצדדים שלישיים, תוך הסתמכות על האמור באתר או בתוכן. לחברה לא תהיה כל אחריות בכל הנוגע לאופן השימוש והיישום של מוצריה. האחריות הבלעדית והמלאה לכך תחול על המשתמש בלבד. החברה איננה מתחייבת לפתור בעיות עליהן ידווחו המשתמשים, גם אם בחרו לספק מידע שמטרתו הפנית בעיות לחברה. באחריות המשתמש ואנשי המקצוע מטעמו, לרבות אדריכל הפרוייקט והמהנדס האחראי, לבדוק התאמת מוצרי החברה לתקן הנגישות 1918 וכן לכל תקן רלבנטי אחר, ככל שתקנים אלו חלים על הלקוח ועל היישום שהלקוח מתכנן לבצע במוצרי החברה. זמינות האתר. אין כל הבטחה לפעילות רציפה של האתר, לזמינות כזו או אחרת ואין כל אחריות לכל הפסקת שירות שתיגרם באתר, בין יזומה ובין שאינה יזומה ובין באופן זמני או לצמיתות. ייתכן כי פעילות האתר תופסק באופן יזום לשם ביצוע פעולות כלשהן או לכל מטרה אחרת. לא תהיה למשתמשים כל טענה עקב מקרה כאמור ולא יהיה בכך כדי להטיל על החברה כל אחריות מכל מין וסוג שהוא. זמינות השירותים והמוצרים. החברה אינה מתחייבת לייצר את כל המוצרים המופיעים באתר. העדר אחריות לחברה. החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית בכל דרך שהיא בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישיר, עקיף, עונשי, מקרי, מיוחד, תוצאתי או בגין כל נזק אחר מכל סוג שהוא (לרבות אך לא רק – אבדן נתונים, אבדן רווחים ועסקאות וכיו"ב), בין אם עקב פגמים במידע, בנתונים, בשירותים או במוצרים המסופקים (על ידי החברה ו/או צד שלישי כלשהו), ו/או כתוצאה מחוסר יכולת להשתמש בהם, אי התאמתם למשתמשים ומכל סיבה אחרת הכרוכה בדרך כלשהי בשימוש באתר או במוצרים או בשירותים של החברה (למעט אחריות המוטלת על החברה על פי דין, שלא ניתן להתנות עליה). כוח עליון. החברה לא תהיה אחראית בכל דרך או צורה שהיא לכל נזק, עלות או הוצאה שייגרמו לצד שלישי כלשהוא, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה ממעשה כוח עליון או כל אירוע אחר שאינו בשליטתה הסבירה של החברה. צמצום ביטול הגבלת האחריות. ככל שהדין לא יאפשר את הגבלת אחריות החברה באופן האמור מעלה בסעיף ‏4